Piha- ja viherrakennuksen ammattilainen

Tutus­tu palveluihin

Lounais-Suomen ammattilaiset

Mai­se­mau­ra­koin­ti Mäki­nen Oy on piha- ja viher­ra­ken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Yri­tyk­sen tavoit­tee­na on täyt­tää vas­tuul­li­ses­ti asiak­kaan aset­ta­mat vaa­ti­muk­set pien­ten ja suur­ten ura­koi­den osalta.

Yri­tyk­sen pää­asial­li­nen toi­min­ta-alue on Lou­nais-Suo­mi. Tutus­tu pal­ve­lui­hi ja ota yhteyt­tä, haluam­me olla avuksi.

Monipuoliset palvelut

Tar­joam­me moni­puo­li­set piha- ja viher­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vät työt